حفاری چاه با استفاده از مقنی با تجربه شرکت

حفاری چاه آب

یکی دیگر از نکات مهمی که می بایست مد نظر قرار گیرد، تعیین مکان مناسب برای حفر چاه آب است. اولین نکته مهم، این است که چاه آب می بایست بر اساس استانداردهای محلی هر منطقه و یا کشور، حداقل فواصلی با محل ها و یا ساختمانهای اطراف خود داشته باشد تا از عدم نفوذ آلودگی احتمالی ناشی از آنها به چاه آب، اطمینان حاصل شود. به عنوان نمونه، یکی از این استانداردها برای تعیین حداقل فواصل چاه از سایر نقاط، در شکل زیر نشان داده شده است:علاوه بر حداقل فواصل، تعیین نقطه حفر چاه آب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تعیین نقطه مناسب برای حفر چاه، به ارتفاع زمین، موقعیت ساختمانهای ساخته شده و یا در حال ساخت منطقه، لوله های گاز و کابلهای برق دفن شده زیر زمین و همینطور منابع آلودگی موجود در محدوده بستگی دارد. در بهترین حالت، چاه آب می بایست در نقطه ای که ارتفاع آن از منابع آلودگی مانند سیستم سپتیک فاضلاب و یا مناطق مخصوص نگهداری دام، بالاتر است، حفر شود. حداقل فواصل تعیین شده بین چاه آب با ساختمان ها و تجهیزات اطراف، به توان بستر خاک و سنگ منطقه برای جلوگیری از نفوذ آلودگی به آب چاه بستگی دارد. به همین دلیل است که اگر عمق چاه آب، کمتر از 50 فوت بوده و یا میزان عمق آن در لایه نقوذ ناپدیر زمین (Confining Layer) کمتر از 10 فوت باشد، احتمال خطر نفوذ آلودگی به آب چاه وجود خواهد داشت. برای این چاه ها، حداقل فواصل تا سایر ساختمانها و تجهیزات، می بایست دو برابر مقدار مشخص شده برای چاه های عادی باشد تا از نفوذ آلودگی به آن ها جلوگیری شود.

حفاری چاه فاضلاب در تهران

شرکت آرمینال ارائه دهنده بهترین خدمات

استاندارد حفاری چاه فاضلاب

– محل احداث چاه در ساختمان باید در فاصله مناسبی از پی وستون ها قرار بگیرد.
– لوله ورودی به داخل چاه با زانوی 90درجه به صورت عمودی به طرف پایین متصل شود.
– بعد از اتمام حفاری در میله چاه قطعات بتنی مناسب گذاشته شود.
– دهانه چاه آجر چینی شود.
– اجرای گلدان در قسمت دهانه برای جلوگیری ازپاشیده شدن فاضلاب به جداره ی میله وخرابی آن لازم است.
– لوله هواکش برای خروج گازهای بدبو ومضراز چاه متصل گردد.
– محل دهانه ی چاه به طریقی مشخص شود تادر مواقع ضروری برای تعمیرات ویا تخلیه لجن بتوان به سهولت محل آن را پیدا نمود.
– در نقشه ساختمان بهتر است محل دقیق حفرچاه عمق میله و حجم انباره ی آن تعیین گردد.
– حفر چاه در جایی باشد که دسترسی به آن برای تخلیه چاه در فواصل زمانی معین فراهم باشد.

09126973364

88432570

22696020

22252060

شرکت آرمینال ارائه دهنده بهترین خدمات

استاندارد حفاری چاه فاضلاب

– محل احداث چاه در ساختمان باید در فاصله مناسبی از پی وستون ها قرار بگیرد.
– لوله ورودی به داخل چاه با زانوی 90درجه به صورت عمودی به طرف پایین متصل شود.
– بعد از اتمام حفاری در میله چاه قطعات بتنی مناسب گذاشته شود.
– دهانه چاه آجر چینی شود.
– اجرای گلدان در قسمت دهانه برای جلوگیری ازپاشیده شدن فاضلاب به جداره ی میله وخرابی آن لازم است.
– لوله هواکش برای خروج گازهای بدبو ومضراز چاه متصل گردد.
– محل دهانه ی چاه به طریقی مشخص شود تادر مواقع ضروری برای تعمیرات ویا تخلیه لجن بتوان به سهولت محل آن را پیدا نمود.
– در نقشه ساختمان بهتر است محل دقیق حفرچاه عمق میله و حجم انباره ی آن تعیین گردد.
– حفر چاه در جایی باشد که دسترسی به آن برای تخلیه چاه در فواصل زمانی معین فراهم باشد.